Beleidsplan

[google-translator] Doel

Stichting Proplan geeft middelen en mogelijkheden aan de allerarmsten, ongeacht etniciteit of geloof. Daardoor krijgen ze (weer) hoop op een betere toekomst. Kernwoord hierbij is ‘LIEFDE’ voor onze naasten en doen dit vanuit een christelijke overtuiging, die ons daartoe oproept en motiveert.

Werkwijze
Op een kostenbewuste en no nonsense wijze geld en middelen inzetten waardoor hulp die in welke vorm dan ook geboden wordt een maximaal effect heeft.

Natuurlijk is het belangrijk dat donaties aan ‘goede doelen’ ook daadwerkelijk terecht komen waarvoor bedoeld en niet voor allerlei andere zaken zoals bijv. salarissen, opslag en vervoerskosten, enz. Daarom wordt altijd gewerkt met vrijwilligers zowel in Nederland als in Bosnië, Kroatië en Servië.  In de kosten van het vervoer worden we als regel geholpen door sponsors.

Uitvoering
Het in de statuten van Stichting Proplan vastgelegde doel is:

 • Het steunen van en/of participeren in kerkelijke, levensbeschouwelijke, humanitaire, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen, organisaties en/of activiteiten, alsook het scheppen, steunen en/of in stand houden van fondsen en middelen daarvoor;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de praktijk
De focus van het werk ligt in voormalig Joegoslavië. Dat is niet zonder reden. Srebrenica is nog steeds een open wond en de werkeloosheid in het voormalige Joegoslavië en als gevolg de armoede is enorm. De helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Daarom zorgen we voor:

 • Maandelijks een gezond voedselpakket aan de allerarmsten;
 • Bezoekje en hulp aan extreem eenzame ouderen; Een (micro)krediet om de armoedespiraal te doorbreken. Bijv. voor aankoop van koeien of schapen, opstarten van een bedrijfje met toekomstperspectief enz.;
 • Zorgen voor een fatsoenlijk dak boven het hoofd van degenen die dit niet hebben;
 • Hulp aan ouders zodat hun kinderen naar school kunnen door te zorgen voor de aankoop van schoolspullen en/of een buskaart. Door deze aanpak hebben kinderen toekomst en we mogen zien dat het helpt.
 • Directe ondersteuning aan zorginstellingen ten behoeve van mensen met een psychische beperking.

Al het werk ter plekke gebeurt met hulp van een tweetal vrijwilligers die naast Bosnisch ook Nederlands spreken.

Verkrijgen financiële middelen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 • Subsidies en donaties;
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • Het uitgeven van nieuwsbrieven met informatie over bestaande en nieuwe projecten, met een oproep tot ondersteuning van een concreet project dan wel om overige inzet te te ondersteunen;
 • Acties en benefietconcerten;
 • Alle andere inkomsten.

Vanzelfsprekend heeft de stichting niet als doel winst te maken. Alle inkomsten worden uitgegeven in overeenstemming met het doel van de stichting. Het onnodig vasthouden van fondsen zonder bestemmingen vindt NIET plaats.

Samenwerking
Stichting Proplan werkt van harte de samenwerking met bestaande instellingen. Samen moeten we het waarmaken. Door hen voor de volle 100% in HUN project te betrekken is dit dé basis om projecten succesvol af te ronden. Voorbeelden zijn o.a. onze hulp aan het zorcentrum MFS in Bosnië, Vive Zene in Tuzla die in de bres springt voor kwetsbare vrouwen en niet te vergeten het werk van Bog1ti.net in Sarajevo. Op een eigentijdse manier brengen zij het evangelie via internet in de ether. In Kroatië is Stichting Proplan zelf ook actief met het bezoeken van eenzame ouderen in de Kordunregio (rij 25 km verder na zon, zee en strand en zie de enorme littekens van de oorlog). In Servië is een prima samenwerking met Erman Salkovic, voorganger van een kleine maar actieve protestante kerk in Zemun. Hij is zelf Roma en zoekt met hart en ziel zijn eigen volk op en alleen in en om Zemun (vlakbij Belgrado) wonen er daarvan meer dan een 250.000.

Toekomstplannen en plannen in uitvoering

Zorginstellingen
Door het Emmaus Zorgcentrum in in Klotnica (Bosnië) is hard gewerkt aan een (gezins)vervangend kinderhuis. Dit is in 2015 officieel geopend door de Nederlandse ambassadeur, de heer P. Kraak. Dit is een heel belangrijk project om kinderen die nergens meer welkom zijn toch een veilige en liefdevolle plek te geven. Stichting Proplan kon helpen met een bedrag van in totaal 187.500 euro waarvan 50.000 financiële hulp van ‘Wilde Ganzen’. Er zijn circa 25 jongens in gehuisvest en in de loop van 2017 zijn een aantal bungalows gerealiseerd voor zelfstandig wonen met als doel om uiteindelijk geheel op eigen benen terug te keren in de maatschappij. Daarnaast zijn er concrete plannen om nabij dit huis vog veel meer te realiseren zoals de bouw van een huis voor ‘ongehuwde moeders’.
Ook willen we ons hard maken om in Potocari (10 km voor Srebrenica) een zorgcenrum voor de weduwen van Srebrenica mogelijk te maken. Zodra deze hulpbehoevend zijn dan is op geen enkele manier een mogelijkheid dat deze vrouwen de noodzakelijke hulp  kunnen ontvangen. We achten dit een project waar we alle prioriteit aan willen geven. Naast de opvang van de genoemde weduwen dient dit huis ook voor anderen open te staan ongeacht religie en of etniciteit. Plan om open te gaan is 2020.

Elke zomer is de watervoorziening een groot probleem bij het zorgcentrum. Soms er zelfs helemaal geen water. In december van 2017 is de fondsenwerving gestart om een eigen waterbron mogelijk te maken. In maar 2018 zal dit project zijn gerealiseerd. Totale kosten 12000 euro en ook hier helpt ‘Wilde Ganzen mee met 4000 euro.

In Modrica is een hospitaal voor chronisch psychiatrische patiënten. Vanaf 2015 zijn daar tal van verbeteringen geraliseerd, met name om het leefklimaat van de patiënten te verbeteren. Omdat er regelmatig vandalisme wordt geconstateerd gedaan door de dorpsjeugd

Huizenbouw
Eén van de speerpunten van het beleid is hulp om een fatsoenlijk dak boven het hoofd te hebben. Door de jaren heen zijn op die manier heel wat gezinnen geholpen. juist daar prioriteit aan geven kan een enorme verbetering geven. Soms leeft en slaapt een heel gezin in 1 kamer wat tot de nodige problemen kan leiden, denk maar bijv. aan het huiswerk maken.  Al met al: voldoende leefruimte voorkomt ook veel problemen. Vanaf de de oprichting in 1997 zijn er tentallen gezinnen geholpen met een nieuw of verbouwd huis. In 2018 zal een recordaantal van 6 gezinnen worden geholpen, variërend van bewoonbaar maken zolder voor de kinderen tot en met een geel nieuwe woning. Wel betreft het altijd gezinnen die in schrijnende omstandigheden leven. KORTOM: Proplan helpt!

Tweetal scholen
Naast hulp aan gezinnen kan ook een school of een ziekenhuis e.d. geholpen worden.
De kinderen in de school van Mihatovici (Bosnië) zaten vaak tussen de emmers in de klas omdat het dak zo lek was als een mandje, sinds de zomer 2015 is het gebouw van een nieuw dak voorzien en is in 2017 een speel en sportterrein geheel gerenoveerd.
Nog steeds was de oorlogsschade aan een school nabij Modrica volop merkbaar. Eigenlijk was alles slecht. In 2016 is er met hulp vrijwilligers hard gewerkt aan een complete renovatie, toiletten aangebracht, een goede verwarming en zelfs schoolmeubilair uit Nederland. Alles ziet er nu prachtig uit en is het nu mogelijk dat personeel en kinderen naar een echte w.c. gaan in plaats van een houten krot naast de school.

Een eigen glazen kas
Met als doel om meer zelfvoorzienend te zijn wordt in het voorjaar van 2018 het zorgcentrum Emmaus uitgebreid met een (gebruikte) glazen kas incl. verwarming. Met deze uitbreiding is het zelf opkweken van zaaigoed mogelijk zodat geen plantjes meer hoeven te worden aangekocht en kan in de wintertijd ook volop door worden gegaan met de teelt van groenten en tomaten e.d.