Beleidsplan

De verankering van het beleid is vastgelegd in de statuten van Stichting Proplan en het CBF erkenningspaspoort. U kan hier een overzichtelijk samenvatting lezen.

 • Het steunen van en/of participeren in kerkelijke, levensbeschouwelijke, humanitaire, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen, organisaties en/of activiteiten, alsook het scheppen, steunen en/of in stand houden van fondsen en middelen daarvoor;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Doel

Onze missie is: ‘Help die geen helper hebben met hulp, hoop en toekomst’.

Stichting Proplan geeft middelen en mogelijkheden aan de allerarmsten, ongeacht etniciteit of geloof. Daardoor krijgen ze (weer) hoop op een betere toekomst. Kernwoord hierbij is ‘LIEFDE’ voor onze naasten en doen dit vanuit ons christen-zijn, wat ons daartoe oproept en motiveert.


Werkwijze

Via onze veldwerkers komt er een (maatschappelijk) probleem en of vraagstuk op onze weg en wordt nagedacht of we in staat zijn hier een oplossing in aan te bieden. bij bouwprojecten wordt nagedaan of de grond ook eigendom is. Ouders of verzorgers zullen nooit zelf geld ontvangen voor schoolboeken en dergelijke, omdat we zeker willen weten dat het geld daadwerkelijk wordt besteed aan het doel waarvoor het is verstrekt. De verbetering moet significant zijn en een negatieve spiraal ombuigen, waardoor deze bijdraagt aan het welzijn dan wel de toekomst van de ontvanger, klein of groot, oud of jong, ongeacht de afkomst.

Bij het kopje ‘In de praktijk’ (hieronder) leest u de belangrijkste activiteiten om die gewenste verbetering te bereiken. Natuurlijk zijn we aanspreekbaar om op een kostenbewuste en vooral effectieve wijze geld en middelen in te zetten zodat hulp, die in welke vorm dan ook geboden wordt, een maximaal effect heeft. Deze werkwijze betekent dat er een grondige kennis moet zijn van de cultuur van land en volk en nog beter van de lokale verhoudingen. We zijn er trots op dat we als kleine maar actieve stichting ons dit 100 procent eigen hebben gemaakt en daarom steeds succesvol projecten af weten te ronden.

Natuurlijk is het belangrijk dat donaties aan ‘goede doelen’ ook daadwerkelijk terecht komen waarvoor bedoeld en niet voor allerlei andere zaken zoals bijvoorbeeld salarissen, opslag en vervoerskosten en dergelijke. Daarom wordt altijd gewerkt met vrijwilligers zowel in Nederland als in Bosnië, Kroatië en Servië. In de kosten van het vervoer worden we als regel geholpen door sponsors.


In de praktijk

De focus van het werk ligt in voormalig Joegoslavië. Dat is niet zonder reden. Als gevolg van de oorlog nu ruim 20 jaar terug zijn veel hulporganisaties vertrokken. Maar we zien met eigen ogen de nood op tal van plekken zoals de weduwen van Srebrenica die teruggekeerd zijn naar het stadje Srebrenica en omliggende dorpen. Veel van die weduwen zijn zwaar getraumatiseerd en als gevolg depressief en zeer eenzaam. Hen schieten we te hulp door ze persoonlijk te ontmoeten en lotgenoten bijeenkomsten te organiseren. Meer hierover onder ‘Actueel’ op onze site. Ook is het een feit dat de werkeloosheid groot is in het voormalige Joegoslavië en als gevolg de armoede enorm is. De helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Hierdoor kunnen kinderen geen goede opleiding volgen, laat de gezondheid vaak te wensen over door ongezonde voeding en is een bezoek aan de tandarts al helemaal een luxe. Daarom zorgen we o.a. voor:

 • Maandelijks een gezond voedselpakket voor de allerarmsten, waar nodig ook met financiële hulp in medische zorg.
 • Hulp aan extreem eenzame ouderen.
 • Een (micro)krediet om de armoedespiraal te doorbreken. Bijvoorbeeld voor aankoop van koeien of schapen of het opstarten van een bedrijfje met toekomstperspectief.
 • Zorgen voor een fatsoenlijk dak boven het hoofd van degenen die dit niet hebben.
 • Hulp aan ouders zodat hun kinderen naar school kunnen door te zorgen voor de aankoop van schoolspullen en/of een buskaart. Door deze aanpak hebben kinderen toekomst en we mogen zien dat het helpt.
 • Directe ondersteuning aan zorginstellingen ten behoeve van mensen met een (psychische) beperking.
 • Steun aan kinderen in de knel door één op één hulp, bijvoorbeeld bij weeskinderen.

Soms moeten we heel direct te hulp schieten omdat er geen uitstel mogelijk is zoals bij de watersnood in 2014 of een ernstig zieke die NU medicijnen nodig heeft en veelal niet onder de verzekering vallen.
Door de directe contacten met de twee vrijwilligers van Stichting Proplan in Bosnië, die naast Bosnisch ook Nederlands spreken is elke hulp ook bewezen effectief.


Verkrijgen financiële middelen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 • Subsidies en donaties;
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • Het uitgeven van nieuwsbrieven met informatie over bestaande en nieuwe projecten, met een oproep tot ondersteuning van een concreet project dan wel om overige inzet te te ondersteunen;
 • Acties en benefietconcerten;
 • Alle andere inkomsten.

Vanzelfsprekend heeft de stichting niet als doel winst te maken. Alle inkomsten worden uitgegeven in overeenstemming met het doel van de stichting. Het onnodig vasthouden van fondsen zonder bestemmingen vindt NIET plaats.


Samenwerking

Stichting Proplan zoekt van harte de samenwerking met bestaande instellingen zoals met MFS Emmaus in Bosnië die zich als onze partner inzetten met hulp aan de weduwen van Srebrenica. Ook het werk onder vrouwen in moeilijke omstandigheden door Vive Zene in Tuzla valt hieronder en niet te vergeten het werk van bogiti.net in Mostar. Op een eigentijdse manier brengen zij het evangelie via internet in de ether. In Servië is een prima samenwerking met Erman Salkovic, voorganger van een kleine maar actieve protestante kerk in Zemun (vlakbij Belgrado). Erman is zelf Roma, kent hun cultuur als geen ander en zoekt met hart en ziel zijn eigen volk op. In en om Zemun  wonen meer dan 250.000 Roma’s. We zien mooi werk en prachtige resultaten bij deze vaak gestigmatiseerde mensen. Het spreekt vanzelf dat zij verantwoording afleggen van hetgeen Stichting Proplan mogelijk maakt.


Toekomstplannen en plannen in uitvoering

Zorginstellingen
Wij maken ons hard om in Potocari (10 km voor Srebrenica) een duurzaam zorgcentrum voor de weduwen van Srebrenica te realiseren, waar zij de komende tientallen jaren terecht kunnen. Zodra deze weduwen hulpbehoevend zijn, is er op geen enkele manier een mogelijkheid dat deze vrouwen die noodzakelijke hulp kunnen ontvangen. Dit is een belangrijk project waar we alle prioriteit aan willen geven. De bouw van het zorgcentrum is in juli 2019 gestart. In de wijde omgeving van Srebrenica leven circa 3000 weduwen. Zij dragen allen een groot trauma met zich mee en wonen vaak erg afgelegen in de bergen, wat hun situatie in de vaak strenge winters nog eenzamer maakt. Met de bouw van een duurzaam, klimaat neutraal zorgcentrum gaan we hen een warme plek bezorgen. De bouw verloopt in fases. Bij voldoende financiën hopen wij in 2021 de eerste 38 weduwen te kunnen huisvesten. Indien de weduwen er niet meer zijn, door bijvoorbeeld overlijden, zal het zorgcentrum ook voor anderen openstaan. Ongeacht religie en/of etniciteit.

Huizenbouw
Eén van de speerpunten van het beleid is hulp om, met name gezinnen een fatsoenlijk dak boven het hoofd te doen hebben. Door de jaren heen zijn op die manier heel wat gezinnen geholpen. Juist daar prioriteit aan geven kan een enorme verbetering brengen. Soms leeft en slaapt een heel gezin in 1 kamer wat tot de nodige problemen kan leiden, denk maar bijv. aan het huiswerk maken.  Al met al: voldoende leefruimte voorkomt ook veel problemen. Vanaf de oprichting in 1997 zijn er tientallen gezinnen geholpen met een nieuw of verbouwd huis. In 2018 is zelfs een recordaantal van 6 gezinnen geholpen, variërend van bewoonbaar maken zolder voor de kinderen tot en met een geheel nieuwe woning. Wel betreft het altijd gezinnen die in schrijnende omstandigheden leven. KORTOM: Stichting Proplan helpt!

Scholen
Naast hulp aan gezinnen kan bijvoorbeeld ook een school of een ziekenhuis geholpen worden. Geld hiervoor wordt NOOIT aan een bestuur of directie overhandigd. Wij regelen de opdracht zelf met een plaatselijke aannemer en zij worden door Stichting Proplan via onze veldwerker betaald.

Zelfvoorzienend zijn
De ontvangers van hulp worden altijd uitgedaagd om meer zelfvoorzienend te zijn en daarmee niet jarenlang van wie dan ook afhankelijk te zijn van geld. Dat kan hulp zijn met een gift of een lening voor bijv. een tunnelkas, een (gebruikte) glazen kas incl. de verwarming, schapen, koeien, landbouw materiaal, enzovoorts. Deze manier van werken geeft de ontvangers een ‘boost’. Als zij zelf zien wat de waarde is van eigen inzet, geeft dat een duidelijke prikkel aan de motivatie en hun zelfrespect.